32 TİCARÎ BORÇLAR

İşletmenin ticarî ilişkileri nedeniyle kısa vadeli senetli ve senetsiz borçlarının izlendiği hesap grubudur.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

320 SATICILAR
321 BORÇ SENETLERİ
322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
326 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR
329 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR

320 SATICILAR

İşletmenin kısa vadeli senetsiz, kredili, veresiye borçlarının izlendiği hesaptır.

Pasif bir hesap olduğu için artışlar alacak, azalışlar borç tarafına yazılır.

Örnek (1/2): İşletme KDV dahil 23,600 TL tutarındaki ticarî malı bir ay vadeli olarak veresiye satın almıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
20,000
3,600
23,600

İşletme veresiye olarak mal satın aldığı için satıcıya olan borç 320 SATICILAR hesabında izlenir. Satın alınan mallar 153 TİCARİ MALLAR hesabının borcunda izlenir. KDV'yi işletme ödediği için de 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı borçlandırılır.

Örnek (2/2): Bir ay sonra satıcıya olan borç, çek keşide edilerek ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
23,600
23,600

Satıcıya olan borç kapatıldığı için 320 SATICILAR hesabı borçlandırılır. Borç, çek keşide edilerek kapatıldığı için de 103 VERİLEN ÇEKLER ve ÖDEME EMİRLERİ (-) hesabı alacaklandırılır.


321 BORÇ SENETLERİ

İşletmenin ticarî ilişkileri dolayısıyla kısa vadeli senetli borçlarının izlendiği hesaptır.

320 SATICILAR hesabı gibi çalışır. Artışlar alacak, azalışlar borç tarafına kaydedilir.

Örnek: İşletme 4,000 TL değerinde ticarî mal satın almış ve karşılığında üç ay vadeli senet keşide etmiştir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,000
720
4,720

Keşide edilen kısa vadeli senet 321 BORÇ SENETLERİ hesabının alacağında izlenir.


Örnek: İşletme yakın ilişkiler içinde olduğu Ada İşletmesi'ne 8,000 TL nominal değerli hatır senedi vermiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
8,000
8,000

Keşide edilen hatır senedi 321 BORÇ SENETLERİ hesabının alacağında izlenir. Ada İşletmesi'nden olan alacak ise 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabının borcunda kayıt altına alınır.


322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

Bilanço gününde borç senetleri için hesaplanan reeskont bu hesapta izlenir.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Pasifi düzenleyici bir hesaptır. Bu sebeple açılış kaydı daima borç taraflı olur.

Örnek: İşletme 2016 yılı değerleme gününde kısa vadeli borç senetleri için 8,700 TL reeskont hesaplamıştır. 31/12/2016 ve 01/01/2017 tarihlerinde yapılması gereken kayıtları yazınız.

Borç
31/12/2016
Alacak
8,700
8,700

Bilanço gününde 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) hesabı borçlandırılarak açılış kaydı yapılır.

Borç
01/01/2017
Alacak
8,700
8,700

İzleyen yılın ilk gününde 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) hesabı alacaklandırılır ve dönem sonuna kadar kapatılır.


326 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR

Kiralanan varlık için alınan kısa vadeli depozito ve teminatlar için kullanılır.

Örnek: İşletme kiraladığı işyeri için peşin olarak 6,000 TL depozito almıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,000
6,000

Depozito alındığı için kasaya bir nakit girişi olmuştur. Bu sebeple 100 KASA hesabı borçlandırılır. Depozito ise 326 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR hesabının alacağında izlenir.


329 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR

300 ~ 326 nolu hesaplarının konusu olmayan kısa vadeli ticarî borçların izlendiği hesaptır.

Örnek: İşletme, satmış olduğu malların 2,000 TL'lik kısmını iade olarak geri almıştır. Müşteriye olan borç, iki hafta sonra ödenecektir. İşletme, ticarî mallarını sürekli envanter yöntemi ile takip etmektedir. İade alınan malların maliyeti 1,500 TL'dir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,000
360
2,360

Satıştan sonra olan işletmeye iade edilen malların satış tutarı 610 SATIŞTAN İADELER hesabının borcunda izlenir. Mallar geri alındığı için KDV'yi işletme yüklenmiştir. Bu sebeple 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı borçlandırılır. Müşteriye olan kısa vadeli ticarî borç 329 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR hesabında izlenir.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
1,500
1,500

İşletme sürekli envanter yönteminini kullandığı için iade alınan mallar 153 TİCARÎ MALLAR hesabına kaydedilir. 621 SATILAN TİCARÎ MALLAR MALİYETİ hesabı ise alacaklandırılır.


Genel Tekrar

Uygulama: Satıcıya olan 6,000 TL kısa vadeli veresiye borç, çek ciro edilerek ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,000
6,000

Satıcının borcu kapatıldığı için 320 SATICILAR hesabı borçlandırılır. Çek ciro edildiği için de 101 ALINAN ÇEKLER hesabı alacaklandırılır.


Uygulama: 4,000 TL nominal değerli kısa vadeli, senetli ve ticarî borç, 400 TL faizi ile birlikte nakit olarak ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,000
400
4,400

Ticarî ve senetli borç kapatıldığı için 321 BORÇ SENETLERİ hesabı borçlandırılır. Senedin faiz gideri 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabının borcuna kaydedilir. Anapara ve faiz nakit olarak ödendiği için 100 KASA hesabı alacaklandırılır.


Uygulama: İşletme, yeni yılın ilk gününde 7,500 TL tutarındaki kısa vadeli borç senedi reeskontunu dönem sonuna kadar kapatmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
01/01/20xx
Alacak
7,500
7,500

Borç senetleri reeskontu kapatıldığı için alacaklandırılır ve 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ hesabı borçlandırılır.


Uygulama: İşletme, 18/02/2016 tarihinde 1€ = 3.00 TL kurundan aldığı 1,000€ teminatı, 22/12/2016 tarihinde 1€ = 2.70 TL kurundan aldığı döviz ile geri ödemiştir. 22/12/2016 tarihindeki kaydı yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
3,000
2,700
300

3,000 TL tutarındaki teminat 326 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR hesabı borçlandırılarak kapatılır. Ödeme gününde euro kasasından 2,700 TL nakit çıkışı olmuştur. Aradaki fark, kur değişiminden kaynaklanan kambiyo kârıdır.


Pekiştirme: 32 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

32 TİCARÎ BORÇLAR

  • 320 SATICILAR
  • 321 BORÇ SENETLERİ
  • 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
  • 326 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR
  • 329 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>