33 DİĞER BORÇLAR

Kısa vadeli ticarî olmayan borçlar bu grupta izlenir.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

İpucu

13 DİĞER ALACAKLAR hesap grubundan da hatırlanacağı üzere işletme başka bir işletmenin

durumu söz konusudur.


331 ORTAKLARA BORÇLAR
332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
335 PERSONELE BORÇLAR
336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

331 ORTAKLARA BORÇLAR

İşletmenin ortağına ya da ortaklarına olan kısa vadeli borçlar için kullanılır.

Diğer pasif karakterli hesaplar gibi artışlar alacak, azalışlar borç tarafında izlenir.

Örnek: İşletme, ortağı Deniz KAYA'dan peşin olarak dört ay vadeli 26,000 TL borç almıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
26,000
26,000

Ortak Deniz KAYA'ya olan borç 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabının alacağında izlenir.


332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR

İştiraklere olan kısa vadeli borçlar için kullanılır.

Örnek: İşletme %27 ortağı olduğu Lilyum A.Ş.'den altı ay vadeli 278,000 TL borç almıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
278,000
278,000

İştirake olan borç 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR hesabını alacağında izlenir.


333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

Bağlı ortaklara olan kısa vadeli borçlar bu hesapta izlenir.

Örnek: İşletme, %58 sermayesine sahip olduğu Ada A.Ş.'ye olan sekiz ay vadeli 400,000 TL borcunu %4 faizi ile birlikte nakit olarak ödemiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
400,000
16,000
416,000

Bağlı ortağa olan borç kapatıldığı için 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR hesabı borçlandırılır. 400,000 x %4 = 16,000 TL tutarındaki faiz gideri ise 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabında izlenir.


335 PERSONELE BORÇLAR

İşletmenin, çalışanına olan borçlarını kapsar. Çoğunlukla maaş ödemelerinde kullanılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Örnek (1/2): İşletme çalışanı Ayla DENİZ'in Nisan ayına ait brüt maaşı 6,000 TL'dir. Bunun 600 TL'si sosyal güvenlik kesintisi, 2,000 TL'si gelir vergisi, 100 TL'si ise damga vergisidir. Ayla Hanımın ücret bordrosu kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,000
600
2,100
3,300

Personel maaşı için yapılan giderlerin tamamı 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabının borcunda izlenir. Bu maaşın 600 TL'si SGK primi olduğu için 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ hesabı alacaklandırılır. 2,000 TL gelir vergisi ve 100 TL damga vergisi 360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR hesabında kayıt altına alınır. Kalan tutar personelin "net maaşı"dır. Net maaş, 335 PERSONELE BORÇLAR hesabının alacağında gösterilir.

Örnek (2/2): Ayla Hanım'ın maaşı banka yoluyla ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
3,300
3,300

Personelin maaşı ödendiği için 335 PERSONELE BORÇLAR hesabı borçlandırılır. Bankadan nakit çıkışı olduğu için de 102 BANKALAR hesabı alacaklandırılır.


336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

331 ~ 335 nolu hesaplarının konusu olmayan tüm kısa vadeli borçların takibi için kullanılır.

Örnek: İşletmenin 2,700 TL borçlu olduğu personeli işten ayrılmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,700
2,700

Personele olan borç 335 PERSONELE BORÇLAR hesabı borçlandırılarak 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR hesabına aktarılır.


337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

Bilgi yok.


Genel Tekrar

Uygulama: İşletme %13 ortağı olduğu Okyanus İşletmesi'ne olan 88,400 TL tutarındaki dört ay vadeli borcunu banka yoluyla ödemiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
88,400
88,400

İştirake olan borç kapatıldığı için 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR hesabı borçlandırılır.


Uygulama: Haziran ayı sonunda satış sorumlusu Mehmet ÇALIŞKAN'a ait ücret bordrosu aşağıdaki gibidir.

Brüt maaş
Gelir vergisi
Damga vergisi
SGK primi
Personel avansı
5,000 TL
1,000 TL
80 TL
700 TL
400 TL

Personelin maaş kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
30/06/20xx
Alacak
5,000
1,080
700
400
2,820

Personelin brüt maaşı 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabında gider olarak gösterilir. Gelir ve damga vergisi 360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR hesabında, SGK primi ise 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ hesabında kayıt altına alınır. Personele verilen avans 196 PERSONEL AVANSLARI hesabı alacaklandırılarak personelin maaşından indirilir. Kalan tutar personelin net maaşıdır ve 335 PERSONELE BORÇLAR hesabının alacağında izlenir.


Pekiştirme: 33 DİĞER BORÇLAR hesap grubundaki hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

33 DİĞER BORÇLAR

  • 331 ORTAKLARA BORÇLAR
  • 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
  • 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
  • 335 PERSONELE BORÇLAR
  • 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
  • 337 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>