54 KÂR YEDEKLERİ

Kârdan ayrılan yedek akçeler için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

540 YASAL YEDEKLER
541 STATÜ YEDEKLERİ
542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
548 DİĞER KÂR YEDEKLERİ
549 ÖZEL FONLAR

540 YASAL YEDEKLER

Türk Ticaret Kanununca (TTK gereği) ayrılması zorunlu olan kâr yedekleridir.

I. Tertip Yedek Akçe ve II. Tertip Yedek Akçe olmak üzere iki unsurdan oluşur.

I. Tertip Yedek Akçe: TTK’ya göre her yıl net kârın yirmide birinin (%5’inin) ödenmiş sermayenin beşte birini (%20’sini) buluncaya kadar yedek akçe olarak ayrılması zorunludur. Önceki dönemlerden devreden ve dönem kârından mahsup edilmesi gereken zararlar varsa dönem kârından indirilir ve kalan tutar üzerinden I. Tertip Yedek Akçe ayrılır. Dönem zararla kapanmış ise I. Tertip Yedek Akçe ayrılmaz.

II. Tertip Yedek Akçe: TTK gereğince ortaklara veya sözleşmede belirtilen kişilere kâr dağıtılacaksa bu kârın %10’u dağıtılmaz ve II. Tertip Yedek Akçe adı altında ayrılır. Geçmiş yıl kârı da söz konusu ise ilgili döneme eklenir ve öyle hesaplanır.

Örnek: İşletme bir önceki dönemde 100,000 TL kâr elde etmiş ve bu kârın %5'ini mevzuat gereğince yedek olarak ayırmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
5,000
5,000

Yasal sebeplerle ayrılan yedekler 540 YASAL YEDEKLER hesabının alacağında izlenir.


541 STATÜ YEDEKLERİ

Şirket ana sözleşmesi gereğince kârdan ayrılması gereken yedeklerdir.

Örnek: Şirket sözleşmesi gereğince kârın 80,000 TL'lik kısmı yedek akçe olarak ayrılmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
80,000
80,000

Sözleşme gereği kârdan ayrılan yedekler 541 STATÜ YEDEKLERİ hesabının alacağında izlenir.


542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER

Genel kurul kararınca ayrılan yedek akçelerin izlendiği hesaptır.

Örnek: İşletme bir önceki dönemde 400,000 TL kâr elde etmiş ve bu kârın 20,000 TL'si mevzuat gereğince, 30,000 TL'si sözleşme gereğince, 70,000 TL'si yönetim kurulunca yedek akçe olarak ayrılmıştır. Kalan 280,000 TL ortaklara dağıtılacak temettüdür. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
400,000
20,000
30,000
70,000
280,000
Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Yönetim kurulu kararınca ayrılan yedekler 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER hesabının alacağında izlenir. Dağıtılacak kâr payı ise 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabında gösterilir.


548 DİĞER KÂR YEDEKLERİ

Bilgi yok.


549 ÖZEL FONLAR

Yenilenmek amacıyla satılan duran varlıktan elde edilen kârın izlendiği hesaptır.

Özel fonlarda biriken tutarlar yalnızca amortisman işlemleri sonucu kapatılabilir.

Örnek (1/2): İşletme, yenisini almak amacıyla 600,000 TL değerindeki üretim makinesini 400,000 TL birikmiş amortismanı ile birlikte 500,000 TL'ye banka aracılığı ile satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
500,000
400,000
600,000
300,000

Makine yenilenmek amacıyla satıldığı için satıştan elde edilen gelir 549 ÖZEL FONLAR hesabında izlenir.

Örnek (2/2): İzleyen dönemde işletme yeni bir üretim makinesi satın almış ve dönem sonunda 100,000 TL tutarında amortisman hesaplamıştır. Dönem sonundaki muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
100,000
100,000

Özel fonlar makinenin satın alımı sırasında kullanılmaz. Sadece amortisman kaydı sırasında kullanılır. Bu sebeple yeni alınan makinenin birikmiş amortismanı 549 ÖZEL FONLAR hesabı ile mahsup edilir.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 54 KÂR YEDEKLERİ hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

54 KÂR YEDEKLERİ

  • 540 YASAL YEDEKLER
  • 541 STATÜ YEDEKLERİ
  • 542 OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER
  • 548 DİĞER KÂR YEDEKLERİ
  • 549 ÖZEL FONLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>